Elektro Pnomatik Devre Tasarımı

Elektro pnomatik devre şemaları, pnomatik devre şemaları(güç ünitesi) ve elektrik kumanda devre şemaları olmak üzere iki kısımdan oluşur. Elektro pnomatik kumanda sistemini oluşturan elemanlar, pnomatik devre şemalarında olduğu gibi elektrik devre şemalarında da gösterilir. Bu şemalar, geçerli standartlara göre tanımlanmalıdır. Elektro pnomatik kumanda sisteminin tasarım ve kurma aşamalarında aşağıda ifade edilmiş olan işlemler gerçekleştirilir:

 • Teknolojik Şema Çizilir
 • Yol-Adım Diyagramı Oluşturulur
 • Pnomatik Devre Şeması Çizilir
 • Elektrik Kumanda Şeması Çizilir

Teknolojik Şema

Kumanda edilen sistem ile kumanda sistemi arasındaki bağıntıyı gösterir. Kontrol sisteminin anlaşılabilir olmasına yardımcı olur.

Yol-Adım Diyagramı

Yol-adım diyagramları, silindir veya silindirlerin hangi şartlar altında ne zaman ve hangi işaret elemanları (sınır anahtarları vb.) tarafından uyarılarak durum aldıklarını belirtirler. Diyagramda;

 • Yatay eksen adımları gösterir. Düşey eksende ise çalışma elemanları( silindirler) ve sahip oldukları durum (içeride veya dışarıda) ifade edilir.
 • Silindirlerin ileri ve geri hareketleri bir adım olarak kabul edilir ve bu, eğik çizgilerle gösterilir. Hareket çizgileri kalın çizgi ile çizilir.
 • Diyagramda iş elemanlarının (silindirlerin) çalışması adıma bağımlı olarak gösterilir. Eğer kumanda sisteminde birden fazla iş elemanı (silindir) varsa bunların adımlara göre hareket şekilleri alt alta gösterilir.
 • Silindirlerin dışa hareketi artı (+) ve içe hareketi ise eksi (-) ile ifade edilir.
 • Yol adım diyagramlarında adımlar arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Bu mesafelerin belirlenmesinde zaman göz önüne alınmaz.

Pnomatik Devre Şeması

Pnomatik devrelerin standart sembollerle çizilmiş hâline pnomatik devre şeması adı verilir. Pnomatik devre şemalarında hava akışı, aşağıdan yukarıya doğrudur. Devre elemanları, bu sıraya göre yerleştirilmiştir. Devre çizimi yapılacakken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Devre şeması çiziminde standart semboller kullanılmalıdır.
 • Basınç hatları sürekli çizgi ile gösterilmelidir.
 • Devre çiziminde elemanların büyüklüğü ve konumu dikkate alınmaz.
 • Silindirler, çalışma durumuna bakılmaksızın daima yatay ve sağa dönük olarak çizilmelidir.
 • Aynı tür elemanlar devre çizimlerinde aynı sırada olmalıdır.
 • Pnomatik silindir ve pnomatik motor gibi alıcılar 1.0, 2.0, 3.0… şeklinde numaralandırılır. Ana kumanda valfleri, kumanda ettikleri elemana göre 1.1, 2.1, 3.1 şeklinde numaralandırılır.
 • Ana kumanda valfleri ile alıcılar arasındaki elemanlar şayet ileri gitmede etkili ise silindir numarasından sonra gelen çift rakamla 1.02, 2.02, 3.02 gibi numaralandırılır. Silindirleri geri getirmede etkili iseler silindir numarasından sonra tek rakamla 1.01, 2.01, 3.01 gibi numaralandırılır.

Kumanda Devre Şeması

Elektrik enerjisini, pnomatik ve mekanik enerjiye dönüştürülmesi ya da pnomatik sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürmede etkili olan elemanları bir bütün olarak gösteren; bu elemanların birbirleriyle olan çalışma ilişkilerini anlatan elektrik-elektronik standart sembollerin kullanıldığı devre çizimlerine verilen addır.

Elektrik devre şeması çiziminde dikkat edilecek hususlar:

 • İşaret akışı, yukarıdan aşağıya doğrudur.
 • Devre şeması çizimlerinde elektrik ve elektronik standart semboller kullanılır.
 • Enerji hatları yataydır.
 • Bağlantılar bu hatlardan dikey olarak yapılmalıdır.
 • Devre elemanları, soldan sağa doğru devreye giriş sırasına göre sıralanır. Numaralama işlemi de bu sıraya göre yapılır.
 • Devre şeması çizimlerinde aynı tür elemanlar aynı sırada çizilmelidir.
 • Elemanların devre içindeki konumu ve büyüklüğü çizim esnasında göz önünde bulundurulmaz.
 • Devre elemanları, normal konumlarında çizilir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir